STANOVY

občanského sdružení

”o.s. Spolek pro stavbu poutního kostela v Doupovských horách”

 

Čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1. Název sdružení je: ”o.s. Spolek pro stavbu poutního kostela v Doupovských horách ”(dále jen ”sdružení”);

2. Sídlem sdružení je:  5. května 1058/19, 14000  Praha 4.

 


Čl. II

Charakter a působnost sdružení

1. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružují zastánci obnovy poutního místa u zaniklého města Doupov v Doupovských horách.

2. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.

 


Čl. III

Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

  1. -Hlavním cílem sdružení je v dohodě a se souhlasem vlastníka pozemku obnova tradičního poutního místa v Doupovských horách, a to vybudováním poutního kostela v  Doupově dle návrhu Mg.A.  Jakuba Tejkla.

- V návaznosti na hlavní cíl sdružení oživení historické paměti zmizelé krajiny Doupovských hor.

  1. -Posílení kulturních a duchovních hodnot širší veřejnosti a jejího hlubšího vztahu k místu, dějinám a ke krajině prostřednictvím aktivní spoluúčasti na stavebním díle.

- Posílení přeshraniční spolupráce se zvláštním zřetelem k česko – německému porozumění

 


Čl. IV

Formy činnosti 

1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2. Hlavním formou dosahování cílů sdružení je zejména:

  1. -Jednání s orgány státní správy s cílem dosáhnout obnovy poutního místa.

  2. -Získávání finančních prostředků pro zamýšlenou sakrální stavbu.

  3. -Spolupráce s jinými sdruženími zabývajícími se obnovou kulturních a duchovních hodnot v České republice i v zahraničí.

  4. -Organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení.

- Účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány.

- Zadávání a zpracování odborných vyjádření a expertiz v oblasti zvolené činnosti.

- Osvětová, propagační a popularizační činnost.

3.  Další formy a konkretizaci uvedených obecně prospěšných činností stanoví členská schůze. 

                                                                             Čl. V

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve sdružení vzniká přijetím člena z rozhodnutí všech členů výboru.

 

2. Člen sdružení má právo

- Účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován.

  1. -Vyjadřovat se k činnosti sdružení, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti sdružení, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení.

- Účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen.

- Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení.

- Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.

 

 

3. Členství ve sdružení zaniká

- Doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení.

- Rozhodnutím členské schůze o vyloučení.

- Nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech.

- Úmrtím člena sdružení.

- Zánikem sdružení.

 

4. Člen má povinnost

- Člen sdružení má povinnost dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli sdružení, nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.

 

 

Čl. VI

Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou členská schůze a výbor  sdružení

 

 

Čl. VII

Členská schůze

1.Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;

 

2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení dle potřeby, avšak nejméně jedenkrát do roka; je povinen ji též svolat, požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení, a to do jednoho měsíce od doručení této žádosti. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi; tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

 

3. Členská schůze

  1. -Schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení.

- Volí výbor sdružení a revizora.

  1. -Schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu.

  2. -Přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena.

- Určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.

 


Čl. VIII

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1.Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

 

2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení

- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to nejméně 1/3 členů sdružení;

- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti…,

 

3. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení na základě schválení takového rozhodnutí výborem. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení.

 

Čl. IX

Revizor sdružení

1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;

 

2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.Čl. X

Zásady hospodaření

1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení.  Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 

2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.


 

Čl. X

Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

 

 

 

 
stanovy OS

dokumenty.html
clenove_OS.html
rozpocet.html
cislo_a_stav.html

harmonogram stavby

ke_stazeni.html