MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

Při realizaci záměru stavby poutního kostela

na území vojenského újezdu Hradiště

(dále jen „Memorandum“)


 

1.Ministerstvo obrany České republiky

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6,

zastoupené ministrem obrany RNDr. Alexandrem Vondrou,

(dále jen „ministerstvo“)


2. o.s. Spolek pro stavbu poutního kostela v Doupovských horách

Se sídlem: 5.května 1058/19, 140 00 Praha 4- Nusle

zastoupené: PhDr. Ladislavem Kesnerem, Ph.D.

(dále jen „Spolek“)


3. Dominik Jaroslav Duka OP

se sídlem: Hračanské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany

arcibiskup pražský, primas český a předseda České biskupské konference jako svědek dohody


(dále společně jen „signatáři Memoranda“)


Vědomi si pohnuté historie území Doupovských hor,

Oblasti, kde kdysi společně žili, v dnes již zaniklých sídlech, Češi a Němci

a na níž se v současnosti nachází vojenský újezd Hradiště,

vedeni snahou zrealizovat na vhodném místě

zajímavý diplomový projekt Mg.A. Jakuba Tejkla

a začlenit do této krajiny stavbu poutního kostela

jako duchovní symbol smíření s minulostí a setkávání v přítomnosti

a jako cíl poutí co by obrazu putování člověka životem


podepisují níže uvedeného dne měsíce a roku toto memorandumI.

Podpisem tohoto Memoranda deklarují jeho signatáři svou společnou vůli realizovat záměr

výstavby poutního kostela na území vojenského újezdu Hradiště.

Přestože Memorandum není samo o sobě právně závazné, představuje základ pro spolupráci signatářů na realizaci záměru


II.

Signatáři se dohodli, že výstavba poutního kostela bude financována z finančních prostředků Spolku.


III.

Výběr vhodného místa pro výstavbu poutního kostela provedou zástupci signatářů společně a budou přitom dbát, aby se nejednalo o lokalitu ohroženou výcvikem ozbrojených sil a  aby k ní byl bezpečný přístup.


IV.

Stavebníkem bude Spolek, který požádá o vydání příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Ministerstvo Spolku pro účely vydání územního rozhodnutí vydá souhlas vlastníka pozemku podle § 86 odst. 3 stavebního zákona a pro účely vydání stavebního povolení a samotné realizace stavby s ním uzavře smlouvu o výpůjčce pozemku ve smyslu  § 110 odst.2 písm. a) stavebního zákona a § 27 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.


V.

Ještě před zahájením územního řízení spolu ministerstvo a Spolek uzavřou smlouvu o smlouvě budoucí darovací, obsahující závazek Spolku po dokončení výstavby převést vlastnické právo ke stavbě poutního kostela (a případným souvisejícím stavbám) na ministerstvo.


VI.

Po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu uzavřou ministerstvo a Spolek darovací smlouvu, kterou Spolek převede na ministerstvo své vlastnické právo ke stavbě poutního kostela (a případným souvisejícím stavbám) , a dále smlouvu o správě, údržbě a opravách poutního kostela.

Smlouva o správě, údržbě a opravách poutního kostela bude obsahovat závazek ministerstva zajistit běžnou správu poutního kostela a značení přístupové cesty, umožnit vstup osob účastnících se poutí  a závazek Spolku vytvořit fond na hrazení oprav poutního kostela.


VII.

Toto Memorandum je vyhotoveno ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými osobami signatářů Memoranda, přičemž každý ze signatářů Memoranda obdrží po jednom vyhotovení.

Signatáři Memoranda shodně prohlašují, že si toto Memorandum před jeho podepsáním přečetli, že bylo uzavřeno po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

Toto Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu signatáři.

dokumenty

Špičák dne 26. 8. 2012


podpis


za Ministerstvo obrany ČR

Alexandr Vondra

Špičák dne 26. 8. 2012


podpis


jako svědek dohody

Dominik kardinál Duka OP

Špičák dne 26. 8. 2012


podpis


za Spolek

Ladislav Kesner

stanovy_OS.html
clenove_OS.html
rozpocet.html
cislo_a_stav.html

harmonogram stavby

ke_stazeni.html